Practitioner Survey

Safety SWS&JBL

GenderPractitioner Type101. Ammaan ma ku dareemaysaa goobta shaqadaada? / Do you feel safe in your place of work? 102. Gurigaa ammaan ma ku dareentaa habeenkii? / Do you feel safe in your home at night?103. Labdii sanno ee tegay, marna ma laguu hanjabay ama weerar ma lagugu soo qaaday markaas ku socotay ama ka imanaysay shaqada? / Have you been threatened or physically attacked at, or on your way to/from, work in the past 2 years?104. Waa maxay qalabka ama nidaamka aad aammaan ku dareemi kartid shaqadaada dhexdeeda? / What piece of equipment or measure would make you feel safer in your work?
MalePoliceAlwaysAlwaysNoBetter security
MalePoliceSometimesAlwaysNoTransport to/from work
MaleJudgeNeverNeverYesBetter security
MaleRegistrar AlwaysSometimesYesBetter security
MaleRegistrar AlwaysSometimesYesBetter security
MalePoliceAlwaysRarelyYesBetter security
MalePoliceAlwaysSometimesYesBetter security
FemalePoliceSometimesRarelyYesBetter security
MalePoliceAlwaysSometimesNoBetter security
MalePoliceAlwaysSometimesYesBody armour
MaleProsecutor AlwaysSometimesYesBetter security
MaleLawyerAlwaysSometimesNoNone
MaleLawyerSometimesNeverNoBetter security
MaleLegal service provider AlwaysAlwaysNoBetter security
MaleLegal service provider AlwaysSometimesYesBetter security
MaleJudgeNeverNeverYesBody armour
MaleJudgeAlwaysSometimesNoBetter security
MaleJudgeSometimesSometimesYesBetter security
MaleJudgeSometimesSometimesNoBetter security
MaleJudgeSometimesAlwaysNoBody armour
MaleRegistrar NeverNeverNoBody armour
MaleRegistrar AlwaysSometimesYesBetter security
MaleRegistrar SometimesRarelyYesBetter security
MaleRegistrar SometimesSometimesYesBetter security
MaleRegistrar SometimesRarelyYesBetter security
FemaleRegistrar AlwaysSometimesNoBetter security
MaleRegistrar SometimesAlwaysYesBetter security
MaleRegistrar AlwaysSometimesYesBetter security
MaleRegistrar RarelyRarelyYesNone
MaleCustodial CorpsRarelyNeverNoBetter security
MaleCustodial CorpsAlwaysAlwaysNoBody armour
MaleCustodial CorpsAlwaysSometimesYesBetter security
FemaleCustodial CorpsAlwaysNeverNoBody armour
MaleCustodial CorpsAlwaysSometimesNoBetter security
FemaleCustodial CorpsAlwaysAlwaysNoBody armour
FemalePoliceAlwaysAlwaysNoBetter security
MalePoliceAlwaysAlwaysYesBetter security
MalePoliceAlwaysAlwaysYesBetter security
MalePoliceAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleProsecutor AlwaysAlwaysNoBetter security
MaleProsecutor AlwaysAlwaysYesBetter security
MaleProsecutor AlwaysAlwaysYesBetter security
MaleLawyerSometimesSometimesNoBetter security
MaleLawyerAlwaysAlwaysYesBetter security
MaleLawyerAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleLawyerAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleJudgeSometimesAlwaysNoTransport to/from work
MaleRegistrar AlwaysAlwaysNoBetter security
MaleRegistrar AlwaysAlwaysNoBetter security
MaleRegistrar AlwaysAlwaysNoBetter security
MaleRegistrar AlwaysAlwaysNoNone
MaleRegistrar SometimesSometimesYesTransport to/from work
FemaleRegistrar AlwaysSometimesNoBetter security
MaleCustodial CorpsSometimesSometimesYesBetter security
MaleCustodial CorpsAlwaysAlwaysNoTransport to/from work
MalePoliceSometimesAlwaysYesBetter security
MalePoliceAlwaysAlwaysYesBetter security
MalePoliceAlwaysAlwaysNoBetter security
MalePoliceAlwaysAlwaysNoBetter security
MalePoliceAlwaysAlwaysYesBetter security
MalePoliceAlwaysAlwaysNoTransport to/from work
MalePoliceAlwaysAlwaysNoBetter security
MalePoliceAlwaysAlwaysNoBetter security
MalePoliceAlwaysAlwaysYesTransport to/from work
MalePoliceAlwaysAlwaysYesBetter security
FemaleProsecutor AlwaysAlwaysNoTransport to/from work
MaleProsecutor AlwaysAlwaysNoTransport to/from work
MaleProsecutor AlwaysSometimesYesBetter security
MaleProsecutor AlwaysRarelyYesBetter security
MaleJudgeAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleJudgeNeverNeverNoBetter security
MaleJudgeAlwaysSometimesYesBetter security
MaleJudgeAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleRegistrar AlwaysAlwaysYesBetter security
MaleRegistrar SometimesAlwaysNoBetter security
MaleRegistrar AlwaysAlwaysYesBetter security
FemaleRegistrar AlwaysAlwaysNoBetter security
MaleRegistrar AlwaysSometimesNoBetter security
MaleRegistrar AlwaysAlwaysNoBetter security
MaleRegistrar AlwaysAlwaysYesBetter security
MaleCustodial CorpsAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleCustodial CorpsAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleCustodial CorpsAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleCustodial CorpsAlwaysAlwaysYesBetter security
MaleCustodial CorpsAlwaysAlwaysNoTransport to/from work

Conditions SWS&JBL

GenderPractitioner Type201. Maxaad ku sheegi lahayd xaaladda goobta shaqadaada? / How would you describe your physical conditions at work?202. Waa maxay shayga kaliya ee aad odhan lahayd wuu wanaajin lahaa duruufta goobta shaqada? / What single improvement would make your workplace better?Other 203. Maxaa amaankaaga kor u qaadi kara utaad shaqada joogto? / What single piece of equipment would enable you to do your job better? Other
MalePolicePoorFurnishingOtherPersonal Weapon
MalePolicePoorRefurbishmentImprovement to office buildingCommunicationsImproved communications.
MaleJudgePoorOtherGood governance. An improved police (stopping covert and double agents practices).OtherImproving the police and getting my own weapon or a gun
MaleRegistrar PoorRefurbishmentOtherThat I am armed
MaleRegistrar AdequateOtherStrengthening workplace securityCommunicationsTelecommunications or telecommunications office
MalePoliceGoodFurnishingTransport
MalePoliceAdequateFurnishingCommunications
FemalePoliceAdequateUtilitiesTransport
MalePoliceGoodUtilitiesCommunications
MalePoliceAdequateFurnishingCommunications
MaleProsecutor AdequateRefurbishmentTransport
MaleLawyerAdequateFurnishingCommunications
MaleLawyerVery poorFurnishingCommunications
MaleLegal service provider GoodFurnishingCommunications
MaleLegal service provider AdequateRefurbishmentTransport
MaleJudgePoorFurnishingCommunications
MaleJudgeAdequateRefurbishmentTransport
MaleJudgePoorFurnishingTransport
MaleJudgeAdequateFurnishingTransport
MaleJudgeGoodRefurbishmentCommunications
MaleRegistrar GoodUtilitiesCommunications
MaleRegistrar AdequateRefurbishmentTransport
MaleRegistrar PoorRefurbishmentIT
MaleRegistrar AdequateFurnishingCommunications
MaleRegistrar PoorRefurbishmentTransport
FemaleRegistrar AdequateOtherConstruction of Hall for EldersTransport
MaleRegistrar AdequateRefurbishmentTransport
MaleRegistrar GoodRefurbishmentTransport
MaleRegistrar GoodFurnishingTransport
MaleCustodial CorpsPoorRefurbishmentTransport
MaleCustodial CorpsGoodUtilitiesCommunications
MaleCustodial CorpsAdequateRefurbishmentTransport
FemaleCustodial CorpsPoorRefurbishmentCommunications
MaleCustodial CorpsGoodUtilitiesTransport
FemaleCustodial CorpsPoorFurnishingCommunications
FemalePolicePoorFurnishingTransport
MalePolicePoorFurnishingTransport
MalePoliceGoodFurnishingTransport
MalePoliceGoodFurnishingIT
MaleProsecutor GoodFurnishingTransport
MaleProsecutor GoodFurnishingIT
MaleProsecutor GoodFurnishingTransport
MaleLawyerAdequateRefurbishmentTransport
MaleLawyerVery poorRefurbishmentTransport
MaleLawyerPoorRefurbishmentOtherSecurity Guide
MaleLawyerPoorRefurbishmentTransport
MaleJudgeVery poorOtherConstruct office buildings. Transport
MaleRegistrar GoodFurnishingTransport
MaleRegistrar PoorRefurbishmentTransport
MaleRegistrar PoorRefurbishmentTransport
MaleRegistrar PoorRefurbishmentOtherIncreasing security staffs.
MaleRegistrar Very poorRefurbishmentTransport
FemaleRegistrar AdequateRefurbishmentOtherSecurity Strengthening.
MaleCustodial CorpsVery poorRefurbishmentTransport
MaleCustodial CorpsPoorRefurbishmentTransport
MalePolicePoorFurnishingTransport
MalePoliceVery poorRefurbishmentTransport
MalePoliceGoodUtilitiesTransport
MalePoliceGoodUtilitiestransportation and communicationCommunications
MalePoliceVery poorRefurbishmentCommunications
MalePoliceAdequateFurnishingCommunications
MalePolicePoorFurnishingTransport
MalePolicePoorRefurbishmentTransport
MalePolicePoorRefurbishmentTransport
MalePoliceVery poorRefurbishmentCommunications
FemaleProsecutor GoodFurnishingTransport
MaleProsecutor GoodFurnishingTransport
MaleProsecutor GoodFurnishingTransport
MaleProsecutor GoodFurnishingTransport
MaleJudgePoorPrefer not to answer Transport
MaleJudgeAdequateFurnishingTransport
MaleJudgeGoodUtilitiesTransport
MaleJudgeAdequateFurnishingTransport
MaleRegistrar Very poorRefurbishmentTransport
MaleRegistrar GoodFurnishingTransport
MaleRegistrar PoorFurnishingTransport
FemaleRegistrar AdequateRefurbishmentTransport
MaleRegistrar GoodFurnishingCommunications
MaleRegistrar AdequateFurnishingCommunications
MaleRegistrar AdequateFurnishingTransport
MaleCustodial CorpsVery poorFurnishingTransport
MaleCustodial CorpsVery poorRefurbishmentCommunications
MaleCustodial CorpsPoorRefurbishmentTransport
MaleCustodial CorpsPoorRefurbishmentTransport
MaleCustodial CorpsVery poorRefurbishmentTransport

Challenges SWS&JBL

GenderPractitioner Type301130123013
MalePolice000
MalePoliceSecuritySecurity Equipment (Communications & Vehicles)Security (staff)
MaleJudgeSecurityEquipment (Office Furnishing)Pay (Delayed)
MaleRegistrar Pay (Delayed)SecurityEquipment (no AC)
MaleRegistrar I do not have an IDInstitutional cooperation (District) Transport
MalePolicePay (None)Security EquipmentPay (Allowance)
MalePoliceEquipment (office)SecurityPay (None) & Lack of Allowance
FemalePoliceSecurityPay (None)Utilities
MalePolicePay (None)Security Utilities
MalePolicePay (Inadequate)Security EquipmentUtilities
MaleProsecutor Pay (Inadequate)SecurityTransport
MaleLawyerEquipment (Communications)Equipment (Stationary)Pay (None)
MaleLawyerPay (None)SecurityTraining
MaleLegal service provider Training Pay (Inadequate)Pay (Allowance) (Medical)
MaleLegal service provider SecurityTrainingPay (Inadequate)
MaleJudgePaySecurityEquipment
MaleJudgeSecurityPay (Inadequate)Security equipment (at home)
MaleJudgeSecurityTrainingTransport
MaleJudgeSecurityPay (Inadequate)Utilities
MaleJudgePay SecurityThere is no mosque
MaleRegistrar Pay (Inadequate)TrainingEquipment
MaleRegistrar SecurityEquipment (Communications)Pay (Inadequate)
MaleRegistrar SecurityTrainingPay (Inadequate)
MaleRegistrar Pay (Inadequate)Pay (Allowance)Security
MaleRegistrar Pay (Inadequate) Institutional Cooperation (Courts)Security
FemaleRegistrar TrainingPay (Inadequate)Security staff
MaleRegistrar Security StaffPay (Inadequate)Training
MaleRegistrar Pay (Inadequate) (Allowance)SecurityTransport
MaleRegistrar SecurityPay (None)Workload
MaleCustodial CorpsEquipmentSecurityPay
MaleCustodial CorpsSecurityEquipmentPay (Inadequate)
MaleCustodial CorpsSecurityUtilitiesPay (Inadequate) and allowances
FemaleCustodial CorpsInfrastructure (Women Section)EquipmentPay (None)
MaleCustodial CorpsInsecurityEquipmentTraining
FemaleCustodial CorpsInfrastructure (Women Section)SecurityLack of treatment
FemalePoliceEquipment (Office Furnishing) (weapons) (transport)Security (Staff)Pay (None)
MalePolicePay (None)EquipmentTransport
MalePolicePay (None)EquipmentTransport & no weapon
MalePoliceEquipment (Office Furnishing)Pay (None)Transport & no weapon nor security equipment
MaleProsecutor Pay (Inadequate)TrainingEquipment
MaleProsecutor Equipment (Office Furnishing)TrainingPay (None)
MaleProsecutor Pay (Inadequate)EquipmentTraining
MaleLawyerTransportPay (None)Equipment (access to laws)
MaleLawyerInfrastructure (Courts)TransportOutreach (Community awareness on role of lawyers)
MaleLawyerPay (None)TransportTraining
MaleLawyerPay (None)Outreach (community awareness)Transport
MaleJudgePay (None)SecurityTransport
MaleRegistrar TrainingPay (Inadequate for Elders)Equipment
MaleRegistrar Pay (None)TrainingEquipment
MaleRegistrar Equipment (Office Furnishing)TrainingPay (Inadequate for Elders)
MaleRegistrar Equipment (Office Furnishing)Pay (None)Training
MaleRegistrar Infrastructure (Office & Halls)Security Transport and Pay (None)
FemaleRegistrar TransportPay (Inadequate)Workload
MaleCustodial CorpsTransport Work loadPay (Inadequate)
MaleCustodial CorpsTransportPay (Delayed)Workload
MalePolicePayHealth facilitiesEquipment (Communications)
MalePoliceInfrastructureTrainingEquipment (comms, stationery & uniform)
MalePoliceTransportEquipment (Communications)Equipment (uniform)
MalePoliceTransportEquipment (Communications)Equipment (uniform)
MalePoliceTransportEquipment (Office Furnishing)Equipment (uniform)
MalePoliceUtilities (Water)Security EquipmentEquipment (uniform)
MalePoliceTransportEquipment (Office Furnishing) (Space)Training
MalePolicePayHealth facilitiesTraining
MalePolicePayEquipment (Uniform)Transport
MalePoliceEquipment (Office Furnishing)Infrastructure (Offices)Transport
FemaleProsecutor Lack of JusticeTransportPay (None)
MaleProsecutor PayTransportTraining
MaleProsecutor PayTransportTraining
MaleProsecutor SecurityPay (None)Transport
MaleJudgeSecurityUtilities (Fuel Allowance)Pay (Allowance per Mission)
MaleJudgeTransportPay (None)Security
MaleJudgePay TransportSecurity
MaleJudgePay TrainingSecurity (staff)
MaleRegistrar TransportPay (None)Equipment (computers, no fan & lack of office space)
MaleRegistrar Pay EquipmentSecurity
MaleRegistrar Pay TransportSecurity
FemaleRegistrar Pay TransportSecurity
MaleRegistrar Pay TransportStaff
MaleRegistrar Pay Equipment (Office Furnishing)Transport
MaleRegistrar Pay SecurityTransport
MaleCustodial CorpsTransport & Equipment (Communications)Equipment (uniforms for prisoner & Furnishing)Infrastructure (office space)
MaleCustodial CorpsTransportEquipment (Uniform & Prison Training Material)Infrastructure (old and poor)
MaleCustodial CorpsTraining EquipmentInfrastructure (refurbishment)
MaleCustodial CorpsEquipment (Office Furnishing)TransportTraining
MaleCustodial CorpsInfrastructureTrainingTransport and communciation

Banadir Safety

GenderPractitioner Type101. Ammaan ma ku dareemaysaa goobta shaqadaada? / Do you feel safe in your place of work? 102. Gurigaa ammaan ma ku dareentaa habeenkii? / Do you feel safe in your home at night?103. Labdii sanno ee tegay, marna ma laguu hanjabay ama weerar ma lagugu soo qaaday markaas ku socotay ama ka imanaysay shaqada? / Have you been threatened or physically attacked at, or on your way to/from, work in the past 2 years?104. Waa maxay qalabka ama nidaamka aad aammaan ku dareemi kartid shaqadaada dhexdeeda? / What piece of equipment or measure would make you feel safer in your work?
MaleLawyerAlwaysAlwaysNoBetter messaging
MaleRegistrarAlwaysSometimesYesTransport to/from work
MaleRegistrarSometimesRarelyYesBetter security
MaleLawyerAlwaysAlwaysNoBetter quality justice
FemaleLawyerAlwaysAlwaysNoBetter quality justice
MaleJudgeAlwaysAlwaysNoNone
MaleRegistrarNeverNeverNoBetter security
MaleRegistrarNeverSometimesYesBetter security
MaleRegistrarNeverAlwaysNoBetter security
MaleCustodial corpsAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleCustodial corpsAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleJudgeAlwaysSometimesNoBetter security
FemaleCustodial corpsAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleRegistrarAlwaysAlwaysNoTransport to/from work
MaleRegistrarAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleJudgeAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleLawyerAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleRegistrarAlwaysAlwaysNoNone
MaleCustodial corpsAlwaysAlwaysNoTransport to/from work
MaleRegistrarAlwaysAlwaysNoTransport to/from work
MaleCustodial corpsAlwaysRarelyYesBetter security
MaleCustodial corpsAlwaysAlwaysNoTransport to/from work
FemaleRegistrarSometimesAlwaysNoBetter security
MaleJudgeNeverAlwaysNoBetter security
MaleLawyerAlwaysAlwaysNoBetter security
FemaleCustodial corpsSometimesAlwaysNoPrefer not to answer
MaleCustodial corpsSometimesSometimesNoBody armour
MaleJudgeNeverNeverNoBetter security
MaleJudgeNeverNeverNoBetter security
MaleRegistrarAlwaysAlwaysNoTransport to/from work
MaleJudgeNeverSometimesYesBody armour
MaleJudgeSometimesAlwaysNoTransport to/from work
FemaleLawyerAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleCustodial corpsAlwaysSometimesNoNone
MaleJudgeNeverNeverYesBetter security
MaleLawyerAlwaysAlwaysNoNone
MaleLawyerAlwaysAlwaysYesBetter security
MaleCustodial corpsAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleRegistrarAlwaysSometimesNoTransport to/from work
MaleCustodial corpsAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleJudgeAlwaysAlwaysYesBetter security
MaleLegal service providerSometimesRarelyYesBetter security
MaleRegistrarNeverNeverYesTransport to/from work
MaleCustodial corpsAlwaysAlwaysNoTransport to/from work
MaleProsecutorNeverNeverYesBetter security
FemaleCustodial corpsRarelySometimesNoBetter security
MaleCustodial corpsSometimesAlwaysNoTransport to/from work
FemaleRegistrarAlwaysRarelyNoBetter security
MaleJudgeAlwaysNeverYesBetter security
FemaleCustodial corpsSometimesAlwaysNoBetter security
MaleCustodial corpsAlwaysAlwaysNoNone
MaleJudgeAlwaysAlwaysNoNone
FemaleCustodial corpsAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleCustodial corpsAlwaysAlwaysNoBody armour
FemaleCustodial corpsAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleRegistrarSometimesNeverNoTransport to/from work
MaleRegistrarAlwaysAlwaysNoTransport to/from work
MaleRegistrarAlwaysAlwaysNoTransport to/from work
MaleRegistrarAlwaysAlwaysNoNone
MaleCustodial corpsAlwaysAlwaysNoTransport to/from work
MaleCustodial corpsSometimesSometimesNoBetter security
MaleJudgeSometimesNeverNoBetter security
MaleRegistrarSometimesSometimesNoBetter security
FemaleRegistrarAlwaysSometimesNoBetter security
FemaleRegistrarRarelyRarelyNoBetter security
MaleJudgeAlwaysAlwaysYesBetter security
MaleJudgeAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleRegistrarRarelyAlwaysNoBetter security
MaleJudgeNeverNeverYesBetter security
MaleRegistrarAlwaysSometimesYesBetter security
FemaleRegistrarAlwaysAlwaysNoBetter security
FemaleLegal service providerAlwaysAlwaysNoBetter quality justice
FemaleRegistrarAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleRegistrarAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleRegistrarSometimesSometimesNoPrefer not to answer
FemaleLawyerAlwaysAlwaysNoBetter quality justice
MaleCustodial corpsSometimesRarelyNoBody armour
MaleRegistrarSometimesAlwaysNoTransport to/from work
MaleCustodial corpsAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleRegistrarAlwaysSometimesNoTransport to/from work
MaleJudgeAlwaysAlwaysNoBetter security
FemaleRegistrarAlwaysAlwaysNoBetter security
MaleCustodial corpsAlwaysSometimesNoBetter security
MaleCustodial corpsAlwaysRarelyNoTransport to/from work
MaleProsecutorNeverNeverNoBetter security
MaleJudgeNeverNeverNoTransport to/from work
MaleRegistrarAlwaysAlwaysYesTransport to/from work
MaleCustodial corpsAlwaysSometimesNoBody armour

Banadir Conditions

GenderPractitioner Type201. Maxaad ku sheegi lahayd xaaladda goobta shaqadaada? / How would you describe your physical conditions at work?202. Waa maxay shayga kaliya ee aad odhan lahayd wuu wanaajin lahaa duruufta goobta shaqada? / What single improvement would make your workplace better?203. Maxaa amaankaaga kor u qaadi kara utaad shaqada joogto? / What single piece of equipment would enable you to do your job better?
MaleLawyerGoodFurnishingInformation (awareness)
MaleRegistrarVery poorRefurbishmentTransport
MaleRegistrarGoodNoneDon’t know/prefer not to answer
MaleLawyerGoodFurnishingCommunications
FemaleLawyerGoodFurnishingBetter systems (fair trial)
MaleJudgeGoodRefurbishmentDon’t know/prefer not to answer
MaleRegistrarGoodFurnishingCommunications
MaleRegistrarAdequateFurnishingTransport
MaleRegistrarAdequateFurnishingCommunications
MaleCustodial corpsAdequateRefurbishmentCommunications
MaleCustodial corpsAdequateInfrastructure & Utilities (water & electricity)Transport
MaleJudgeAdequateFurnishingCommunicationss
FemaleCustodial corpsAdequateRefurbishmentTransport
MaleRegistrarGoodInfrastructure (More Space & Equipment)Communications
MaleRegistrarGoodSecurityCommunications
MaleJudgeGoodFurnishingSecurity
MaleLawyerGoodFurnishingCommunications
MaleRegistrarGoodRefurbishmentTransport
MaleCustodial corpsGoodNoneTransport
MaleRegistrarGoodFurnishingTransport
MaleCustodial corpsGoodFurnishingCommunications
MaleCustodial corpsAdequateRefurbishmentCommunications
FemaleRegistrarGoodSecurityCommunications
MaleJudgeAdequateRefurbishmentIT (CCTV )
MaleLawyerAdequateFurnishingIT
FemaleCustodial corpsAdequateUtilitiesDon’t know/prefer not to answer
MaleCustodial corpsPoorUtilitiesTransport
MaleJudgePoorFurnishing, Refurbishment & UtilitiesTransport
MaleJudgeAdequateFurnishingIT
MaleRegistrarGoodRefurbishmentTransport
MaleJudgeAdequateRefurbishment (court room)Better systems (court appearance)
MaleJudgePoorInfrastructure (More Space)IT
FemaleLawyerGoodRefurbishmentCommunications (child rehabilitation)
MaleCustodial corpsAdequateUtilitiesTransport
MaleJudgePoorRefurbishmentTransport
MaleLawyerGoodRefresher trainingSecurity (Training)
MaleLawyerAdequateFurnishingIT
MaleCustodial corpsGoodFurnishingCommunications
MaleRegistrarVery poorFurnishingCommunications
MaleCustodial corpsGoodNoneSecurity
MaleJudgeGoodIncrease staffing establishment IT (CCTV )
MaleLegal service providerVery poorRefurbishmentTransport
MaleRegistrarAdequateMessenger (service of court document)Security (Staffing)
MaleCustodial corpsGoodFurnishingTransport
MaleProsecutorAdequateqeybtan umadaxbananryn inan helno (To get this part of the nation)Security
FemaleCustodial corpsAdequateUtilitiesTransport
MaleCustodial corpsAdequateFurnishingDon’t know/prefer not to answer
FemaleRegistrarGoodFurnishingCommunications
MaleJudgeGoodRefurbishmentCommunications
FemaleCustodial corpsPoorRefurbishmentDon’t know/prefer not to answer
MaleCustodial corpsAdequateUtilitiesDon’t know/prefer not to answer
MaleJudgeAdequateFurnishingTransport
FemaleCustodial corpsAdequateRefurbishmentBetter systems (peaceful country)
MaleCustodial corpsGoodRefurbishmentTransport
FemaleCustodial corpsAdequateFurnishingTransport
MaleRegistrarPoorInfrastructure (More Space)Security (special protection)
MaleRegistrarGoodRefurbishmentCommunications
MaleRegistrarGoodInfrastructureCommunications
MaleRegistrarPoorInfrastructureCommunications
MaleCustodial corpsGoodProvide prisoners with TVTransport
MaleCustodial corpsPoorRefurbishmentDon’t know/prefer not to answer
MaleJudgeAdequateFurnishingSecurity (entrance of court)
MaleRegistrarAdequateRefurbishmentSecurity
FemaleRegistrarGoodSecurityCommunications
FemaleRegistrarGoodBetter payCommunications
MaleJudgeAdequateFurnishingIT
MaleJudgeGoodInfrastructureSecurity
MaleRegistrarAdequateFurnishingIT
MaleJudgeVery poorRefurbishmentTransport
MaleRegistrarAdequateInfrastructureSecurity
FemaleRegistrarGoodFurnishingSecurity
FemaleLegal service providerGoodFurnishingBetter systems (justice outreach)
FemaleRegistrarAdequateInfrastructureTransport
MaleRegistrarGoodUtilitiesTransport
MaleRegistrarGoodNoneSecurity
FemaleLawyerGoodsi cadaalad OO lowada shaqeyo (to work fairly)Better systems
MaleCustodial corpsAdequateUtilitiesDon’t know/prefer not to answer
MaleRegistrarGoodRefurbishmentTransport
MaleCustodial corpsGoodRefurbishmentBetter systems (order)
MaleRegistrarGoodRefurbishmentTransport
MaleJudgeGoodInfrastructureCommunications
FemaleRegistrarGoodSecurityCommunications
MaleCustodial corpsPoorUtilities (AC)Transport
MaleCustodial corpsGoodRefurbishmentTransport
MaleProsecutorPoorRefurbishmentIT (CCTV )
MaleJudgeGoodgawari Cabdu karin / discover drink cookIT
MaleRegistrarGoodRefurbishmentTransport
MaleCustodial corpsGoodFurnishingIT (CCTV )

Banadir Challenges

GenderPractitioner Type301130123013
MaleLawyerRoad ClosurePoor governance (appointment)Delay of Justice
MaleRegistrarInfrastructure & EquipmentSecurity (court)Transport
MaleRegistrarNoneNoneNone
MaleLawyerRoad closuresEnforcement of judgementsPoor governance (independent JSC)
FemaleLawyerRoad ClosureDelay of JusticeBetter systems
MaleJudgeNoneNoneNone
MaleRegistrarInfrastructure (halls)StaffSecurity
MaleRegistrarSecurity TransportPay (inadequate)
MaleRegistrarSecurity StaffSecurity
MaleCustodial corpsUtilities (electricity)InfrastructureNone
MaleCustodial corpsTransport Workload (shifts)Hygiene
MaleJudgeSecuritySecuritySecurity
FemaleCustodial corpsBetter systemsTransportNone
MaleRegistrarInfrastructure (Storage)Road ClosureTranspot (to and from workplace)
MaleRegistrarSecurityNA (Covid)Transport (assistants)
MaleJudgeNoneNoneNone
MaleLawyerZ – to sworn the case when you succeed. Delay of JusticeSecurity
MaleRegistrarNoneNoneNone
MaleCustodial corpsNoneNoneNone
MaleRegistrarTransport Pay (inadequate)Equipment (comms)
MaleCustodial corpsStaffEquipment (office furnishing)Uniform
MaleCustodial corpsEquipment (fans/AC)TransportNone
FemaleRegistrarSecurityTransportNone
MaleJudgeSecuritySecuritySecurity
MaleLawyerRoad closuresBetter systemsDelay of Justice
FemaleCustodial corpsUtilities (electricity)NoneNone
MaleCustodial corpsPay (inadequate)TransportUtilities (electricity)
MaleJudgeNoneSecuritySecurity (litigants)
MaleJudgeEquipment (Access to laws)Training (assistants)Pay (inadequate)
MaleRegistrarNoneNoneNone
MaleJudgeInfrastructure (Courtroom)Equipment (office)Transport (judges and staff)
MaleJudgePay (inadequate)TransportInfrastructure
FemaleLawyerSecurityRoad Closure (access to court on time)Security
MaleCustodial corpsPay (inadequate)SecurityUtilities (electricity)
MaleJudgeTransportSecurity (staffing)Security (outside of work)
MaleLawyerNoneNoneNone
MaleLawyerSecurity Training (Judges)Infrastructure
MaleCustodial corpsUniformEquipmentHealth Facilitires (medicine)
MaleRegistrarSecurity EquipmentWorkload
MaleCustodial corpsNoneNoneNone
MaleJudgeNoneNonenone
MaleLegal service providerSecurityWorkload Lack of resources
MaleRegistrarSecurityPay (inadequate)Infrastructure
MaleCustodial corpsGetting job replacement if we got an emmergency situationGadiid / for sale (extended)None
MaleProsecutorTransport (and Budget)SecuritySecurity
FemaleCustodial corpsSecurityPay (inadequate)Utilities (electricity)
MaleCustodial corpsUtilities (electricity)NoneNone
FemaleRegistrarRoad closuresSecurityTransport (to and from work)
MaleJudgeSecuritySecuritySecurity
FemaleCustodial corpsPay (inadequate)TransportUtilities (electricity)
MaleCustodial corpsEquipment (communication)Infrastructure (office space)Pay (inadequate)
MaleJudgeInfrastructure (construction of office)Equipment (water cooler)Equipment (office furnishing)
FemaleCustodial corpsNoneNoneNone
MaleCustodial corpsnoneNoneNone
FemaleCustodial corpsNoneNoneNone
MaleRegistrarInfrastructure (Courtroom)SecurityStaff
MaleRegistrarNoneNoneNone
MaleRegistrarTransport (Access to workplace)Road ClosureTransport
MaleRegistrarRoad ClosureRoad ClosureTransport
MaleCustodial corpsRecreationSecurity (safety at work and at home)Health facilities
MaleCustodial corpsPay (inadequate)Infrastructure (office)Transportation
MaleJudgeSecurity Infrastructure (office space)Security
MaleRegistrarSecurity (when moving – transport)SecuritySecurity
FemaleRegistrarSecuritySecurityPay (inadequate)
FemaleRegistrarSecurityPay (inadequate)Transport (staff)
MaleJudgeSecurity NoneNone
MaleJudgeRoad closuresTransportID not recognised by security personnel
MaleRegistrarEquipment (furniture & printers)Equipment (internet)Security
MaleJudgeSecurityTraining Equipment
MaleRegistrarTransportTraining (security personnel lack discipline)Security
FemaleRegistrarSecurity (2014 attack – treatment – compensation)NoneNone
FemaleLegal service providerRoad closuresDelay of JusticeSecurity
FemaleRegistrarTransport ID not recognised by security personnel Security (staffing)
MaleRegistrarSecuritySecuritySecurity
MaleRegistrarNoneNoneNone
FemaleLawyerRoad closuresUnresourced Justice systemSecurity
MaleCustodial corpsUtilities (electricity)Pay (inadequate)None
MaleRegistrarTransportEquipmentPay (inadequate)
MaleCustodial corpsInfrastructure (Storage)Utilities (fuel)Utilities (fuel)
MaleRegistrarNoneNoneNone
MaleJudgeInfrastructureIgnorance of the law (military)Transport (home to work)
FemaleRegistrarNoneNoneNone
MaleCustodial corpsPay (inadequate)TransportUtilities (electricity)
MaleCustodial corpsNoneNoneNone
MaleProsecutorSecuritySecurityTransport
MaleJudgeTransportSecurityEquipment
MaleRegistrarRoad closureRoad ClosureTransport
MaleCustodial corpsNoneNoneNone